Voľby do parlamentu poštou  

  RSS

 Exilák bez mena
Zaregistroval sa v roku 2009
Príspevky: 95217
09/02/2006 10:03  

Navod ako volit postou – Zakon 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky…


§ 27
Spôsob voľby

(2) Mimo územia Slovenskej republiky môže volič voliť prostredníctvom pošty.
(3) Prostredníctvom pošty môže voliť
a) volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov podľa § 10,
b) volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu prostredníctvom pošty požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.


§ 34
Voľba poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
(1) Voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí boli zapísaní do osobitného zoznamu voličov podľa § 10, zašle Mestská časť Bratislava-Petržalka najneskôr 35 dní predo dňom volieb
na adresu miesta pobytu v cudzine
a) obálku podľa § 28,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) poučenie o spôsobe hlasovania.
(2) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a adresa voliča podľa § 10 ods. 2 písm. c) ako odosielateľa.
(3) Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.
(4) Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.
(5) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.

§ 10
Osobitný zoznam voličov
(1) Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratislava-Petržalka.
(2) Osobitný zoznam voličov obsahuje o voličovi tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
c) adresu miesta pobytu v cudzine.
(3) Do osobitného zoznamu voličov sa volič zapisuje na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb. K žiadosti volič priloží
a) čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b) fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.


§ 35
Voľba poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia
(1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb.
(2) Obec zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom volieb na ním určenú adresu pobytu v cudzine
a) obálku podľa § 28,
b) hlasovacie lístky,
c) návratnú obálku,
d) poučenie o spôsobe hlasovania.
(3) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča v cudzine ako odosielateľa.
(4) Na hlasovanie sa ustanovenie § 30 ods. 5 vzťahuje primerane.
(5) Po vložení hlasovacieho lístka do obálky vloží volič zalepenú obálku do návratnej obálky a odošle ju poštou. Poštovné uhrádza volič.
(6) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb.


ReagovaťCitovať
 Exilák bez mena
Zaregistroval sa v roku 2009
Príspevky: 95217
14/02/2006 7:14  

A este adresa, na ktoru treba poslat ziadost:

Miestny urad mestskej casti Bratislava-Petrzalka
Organizacne oddelenie
Kutlikova 17
852 12 Bratislava


ReagovaťCitovať
 martin123
Zaregistroval sa v roku 2011
Príspevky: 1
31/12/2011 10:02  

Jednoduchý postup voľby poštou nájdete na stránke volbapostou.sk – :171vf72r] http://www.volbapostou.sk/:171vf72r]


ReagovaťCitovať
Zobraziť všetky príspevky v kategórii Rady a tipy

Tvoja reakcia


  
  
Spracovávám

Nie si prihlásený! Prihlásiť sa alebo sa Registrovať.